Xu, Jin. 2021. “Elegy to the Nanguan Mosque (1981-2020)”. British Journal of Chinese Studies 11 (June), 135-41. https://doi.org/10.51661/bjocs.v11i0.135.