(1)
Xu, J. Elegy to the Nanguan Mosque (1981-2020). bjocs 2021, 11, 135-141.